Validering

Validering

Hur vet du att kvalitén kan uppnås?

Att validera något innebär att påvisa att det gör vad som är avsett. Genom validering undviks kvalitetsbrister som kan vara kostsamma att rätta till i efterhand. Valideringsmetoden som vi använder beror på vad som ska valideras men involverar i regel användningen av objektiva mätmetoder.

Vi kan hjälpa er validera t.ex.:

Städning i vården

Vår mest ambitiösa tjänst för städvalidering på sjukhus kallar vi för EnsureClean®. Den använder standardiserade okulärbesiktningar i kombination med objektiva mätmetoder. Tjänsten kan utföras vid byte av städmetod eller i samband med drifttagning av en ny städverksamhet.

Läs mer om vad EnsureClean® innebär »

Mikrofiber

Kvalitet och pris för liknande rengöringsmaterial kan skilja stort mellan olika tillverkare. Att kunna testa, jämföra och verifiera kravuppfyllnad för olika produkter kan vara viktigt för rätt beslut vid t.ex. inköp. Hygiene Diagnostics har utvecklat testprotokoll som snabbt och enkelt kan utvärdera kvaliteten på olika städmaterial.

Läs hur du kontrollera rengöringseffekten hos mikrofiber »

Kvalitetssäkring diskdesinfektion

Ordentlig rengöring av medicintekniska gods är grundläggande för att efterföljande desinfektion och sterilisering, skall kunna bli effektiv. Det är därför viktigt att rengöringsprocessen är kontrollerad i spol-och diskdesinfektorer.

Läs hur proteinrestester och ATP-mätare kan användas vid validering av diskdesinfektorer »

Endoskop

Rengöring av flexibla endoskop och kirurgiska instrument är ett kritiskt moment eftersom kvarvarande biologiskt material kan inaktivera desinfektionen. Clean-Trace ATP-mätare hjälper dig att uppnå en högre patientsäkerhet.

Läs om validering och upprepad processkontroll av endoskop »

Ladda hem produktblad »