Städvalidering

Städning i vården

EnsureClean® är Hygiene Diagnostics valideringskoncept för kvalitetssäkring av städning i vården. Konceptet bygger på processtänkande där hygienkrav säkerställs med hjälp av objektiva mätningar.

Bakgrunden till EnsureClean® är problemen med patientssäkerheten inom vården. Nästan var tionde patient som läggs in på våra sjukhus drabbas av en vårdrelaterad infektion (VRI). Förutom stort lidande uppskattas infektionerna öka vårdkostnaderna årligen med cirka 6,5 miljarder kronor.

Orsaken till VRI är ofta multifaktoriella, men en åtgärd som fått ökat prioritet på senare år är städning. Evidensen visar att högre städkvalitet av patientnära ytor minskar risken för smittspridning och VRI [ref.1].

Integrerat åtgärdsprogram

Vad behövs för att nå för att nå målet med högre städkvalitet och renare sjukhus? Landstingspolitikerna och vårdhygienexperterna är i stort eniga om att man behöver säkerställa tillräckliga resurser i kombination med ett integrerat åtgärdsprogram. Tabell 1 sammanfattar åtgärdsförslag utifrån landstingsrapporter [ref.2-8].

Tabell 1. Åtgärder för högre städkvalitet i vården
Åtgärd Metod
Bättre kvalitetskontroll och styrning 1. Processer valideras på ett systematiskt och strukturerat sätt.
2. Kontinuerlig uppföljning sker oftare.
3. Visuella kontroller kompletteras med objektivare mätmetoder.
Städningen professionaliseras Ansvaret för den patientnära städning flyttas över från undersjuksköterskor till utbildade städare.
Effektivare och miljövänligare städmetoder Ny teknik används som t.ex. högeffektiva microfiber, elektrolyserat vatten, ångrengöring, långtidsverkande antibakteriella beläggningar m.m.
Goda lokalmässiga förutsättningar skapas 1. Bättre underhåll
2. Bättre tillgång till hygienmaterial & redskap
3. "Hygiendesign" av lokaler
Mera kompetens 1. Alla som städar får gå kurser i städteknik.
2. Personal utbildas/certifieras i städstandarder.
Mera krav Tydligare avtal och underlag vid städupphandlingar

Åtgärderna kan genomföras var för sig. Nyckeln till framgång för åtgärdsprogrammet förutsätter dock att städkvaliteten går att mäta och styra. EnsureClean® är Hygiene Diagnostics valideringslösning för detta ändamål.

Läs vidare på nästa sida om hur processvalidering fungerar.