Logo

Visualisering av hygiendata

- i kampen mot infektioner

Publicerad: 2019-11-25

Ända sedan år 1854, när läkaren John Snow använde en karta för spåra källan till en koleraepidemi i London, har datavisualisering spelat en central roll i kampen mot infektioner. Utveckling på området går idag med rasande tempo. I denna artikel presenterar vi hur FCG FMediks digitala verktyg kan hjälpa oss visualisera olika typer av hygiendata för att förebygga infektioner.

John Snows map
Bild 1. John Snows karta visade lokalisering av olika brunnar och antal kolerafall (indikerade som staplade rektanglar) under London-epidemin år 1854. Kartan visualiserade kopplingen mellan kolerans utbredning och en brunn vid Broad Street (Källa: Wikpedia).

Vårdrelaterade infektioner

Sjukvården har ingen brist på data, grafer och tabeller. Varje år mäts förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) av Sveriges Kommuner och Regioner. Resultatet i år visar att 9,2 procent (65.000 patienter) hade en VRI vid mättillfället (Bild 2-3, ref 1).

Trots att problemen, riskfaktorer och framgångsfaktorer är kända sedan länge har man misslyckats med att minska andelen de senaste tio åren (ref 2).

Bild 2-3. Andel VRI i hela landet och per region (Källa: SKR 2019)

Det finns dock hopp för framtiden. En allmän insikt finns att arbetet med att minska infektionerna kräver ett hollistiskt angreppsätt. Vad man letar efter är i praktiken nya "John Snow kartor" som kan hjälpa till att strukturera i datan som redan finns.

Infektionsverktyget

De senaste åren har ett nytt IT-system kallat Infektionsverktyget införts på de flesta sjukhus i Sverige (ref 3). Infektionsverktyget förvaltas av Inera AB som ägs av SKR. Systemets främsta syfte är att minska VRI och antibiotikaanvändningen genom att dokumentera, sammanställa och återkoppla data.

Som alla större IT-system tar det några år att implementera ordentligt. När systemet är i full gång på sjukhusen får man en kontinuerlig mätning av VRI och bättre förutsättningar för jämförelser. Detta bör leda till att olika åtgärder kan utvärderas både snabbare och mer fokuserat.

FCG FMedik - visualiseringsexperten

SKR har identiferat olika faktorer för att Infektionsverktyget ska bli framgångsrikt. En av de viktigaste är att informationen måste vara kortfattad och lättillgänglig så att datan användas. Här finns med andra ord möjligheter för privata aktörer att bidra med lösningar som kan komplettera infektionsverktyget och förstärka hur datan visualiseras. FCG FMedik Sverige AB är ett företag som utvecklar unika produkter och lösningar för just detta ändamål (ref 4).

FCG FMedik är ett dotterbolag till Flowmedik som grundades 2016 och ägs av den finska FCG koncernen (Finnish Consulting Group). Flowmedik har sedan starten utvecklat över trettio produkter som redan används i samtliga finska sjukvårdsdistrikt. Det innebär att produktutvecklingen har skett i nära samarbete med sjukvården och ledande experter.

E-moduler

Idag erbjuder FCG FMedik ett unikt system av e-moduler för datavisualisering i realtid med syfte att förebygga infektioner och minska antibiotikaanvändning. Varje e-modul kan ses som en kritisk pusselbit i arbetet med att minska VRI och som bidrar till en ökad helhetsförståelse.

eStädning

Det som kännetecknar e-modulerna är deras lättanvända format kombinerat med flexibilitet. Detta är nödvändigt för att snabbt kunna reagera på kunskaper och erfarenheter. Ett exempel på detta är deras nya modul eStädning där Hygiene Diagnostics AB hjälp till och bidragit med nya kunskaper kring ATP-mätning.

eStädning har utvecklats för att hantera både visuella kontroller och ATP-mätvärden vid kvalitetsuppföljning av städning i vården. Just städning har relativt nyligen identiferats av SKL som en viktig framgångsfaktor i arbetet mot VRI (ref 5).

eStädning
Bild 4. FCG FMediks nya modul eStädning. Modulen gör det möjlighet att administrera och övervaka visuella kvalitetskontroller i mobil, surfplatta eller dator. Typiskt för alla FCG FMediks e-modulerna är en minimal kognitiv belasting (Källa: FCG FMedik produktblad).
eRub & eOperation

Två andra moduler från FCG Fmedik är eRub och eOperation. Med hjälp av eRub möjliggörs en bättre inblick i verksamhetens hygienstandarder enligt Socialstyrelsens Basala hygienrutiner samt WHO:s Five Moments for Hand Hygiene. Genom enkla observationsmetoder visualiseras handhygiensituationer i realtid genom lättförstådd statistik. eOperation är en liknande modul men visualiserar istället handdesinfektionsprocessen i samband med kirurgiska ingrepp.

eRub
Bild 5. FCG FMediks nya modul eRub för handhygien. Modulen möjliggör uppföljning i realtid. (Källa: FCG FMedik produktblad).


eInfektion

eInfektion är en samlad portal för samtliga infektionskontrollsystem som utvecklats av FCG FMedik. I dagsläget finns förutom ovannämnda moduler även moduler för:

 • eOperationsverktyg.
  Försäkrar att steriliseringsprocessernas standarder följs.
 • eDesinfektion.
  Följ i realtid mängden handdesinfektion som används i förhållande till vårddagar/elektiva patienter.
 • eVaccin.
  Följ utvecklingen av personalens vaccintäckning i realtid på enhetsnivå.
 • eAntibiotika.
  I tjänsten visualiserar du användningen av olika antibiotikasorter i olika enheter (även enligt DDD).
 • eHandskar.
  Optimera användningen av skyddshandskar och förbättra patientsäkerheten.
 • eUtbildning.
  Håller koll på inlärning av hygienrutinerna.

För mer information om e-modulerna kontakta Hygiene Diagnostics VD Frank Axelsson tel +46707912103 eller fyll i vårt kontaktformulär. Sedan augusti är Hygiene Diagnostics AB är FCG FMediks ABs nya agent i Sverige.


Fakta om VRI
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste typen av vårdskada i Sverige. 2019 hade 9,2 procent (cirka 65 000 patienter) en VRI. VRI beräknas leda till totalt 1 500 dödsfall per år och kosta cirka 6,5 miljarder kronor på grund av längre vårdtider. Källa: SKR