Logo

Provtagning

Vi utför provtagning och analyser av ytor, vatten, luft, produkter, system och utrustningar för kvalitetssäkring av rengöring och hygien.

Svabbprov

Kostnadseffektiva mätmetoder

Provtagning och analyser kan utföras som en del av er egenkontroll eller kvalitetsuppföljning. Mätmetoder vi använder beror på uppdraget och kan vara ATP, mikrobiologiska analyser, partikelmätning, proteintest och UV-ljus. Tiden det tar att utföra kontrollen tar mellan 3-4 timmar eller mer beroende på uppdragets komplexitet. Kontakta oss och berätta vad ni behöver så ger vi en offert med fasta priser.

När analysen av proverna är färdig får du en rapport som innehåller följande uppgifter:

  • Beskrivning av objekt och krav
  • Beskrivning av mätmetoden
  • Vem som utför provtagning och analys
  • Datum och klockslag för senaste rengöring och mätning
  • Mätvärden
  • Statistisk utvärdering
  • Resultatsammanställning
  • Värdering av resultat i förhållande till gränsvärden
  • Kommentarer och åtgärdsförslag

Rengöringskontroll

Rengöringskontroller utförs som regel bäst med en ATP-mätare. Mätmetoden påvisar i första hand rengöringens mekaniska effekt och provsvaren erhålls direkt. Mätmetoden rekommenderas speciellt där det finns risk att det bildas biofilmer. Gränsvärden för rengöringskontrollen anges i olika standarder och beror på verksamheten.

Ytor som ska testas bör vara synligt rena, icke-absorberande och släta. Exempel på provytor kan vara frekventa tagytor i vårdlokaler eller kritiska kontaktytor vid livsmedelshantering. Sköljvattenprover kan tas från rör, tank eller annan ihålig utrustning.

Specifika rengöringstester kan utföras för t.ex. allergener och proteiner för att undersöka och förebygga risker med kontaminering.

Bakteriekontroll

Mikrobiologiska analyser används för att utvärdera bakteridödande effekt från en rengöringsmetod, filtrering, desinficering eller sterilisering.

Tryckplattor för t.ex. totalantal aeoroba bakterier, koliformer, ecoli eller stafylokocker är utmärkta verktyg för en semi-kvalitativ omgivningskontroll där antal kolonier kan jämföras mot ett tolkningsdiagram.

Petrifilmer agarplattor lämpar sig bäst för mer nogranna kvantitativa analyser av livsmedelsprover, dricksvatten och ytor. Vid provtagning av omgivning med Petrifilm används en transportsvabb som innehåller letheen.

Specifika svabbtester kan användas för omgivningskontroll av Listeria monocytogenes och Sallmonella. Dessa ger ett kvalitativt färgomslag vid positiva resultat.

Följsamhetskontroll

Följsamhetskontroller är en typ av visuell bedömning av där avtorkningsbara fluroscerande markörer används för att visualisera om avtorkning har skett eller inte. Metoden fungerar bäst om ytorna som markeras är släta, icke-porösa och ljusa i färgen. Kontrollen bör helst ske utan städpersonalens vetskap.

Luftkvalitetskontroll

Kontroller av luften inomhus kan utföras med en partikelmätare/räknare, fuktmätare och koldioxidmätare. Mikrobiologiska analyser gör vi vanligen med hjälp av olika Petrifilmtester. Vi kan också utföra en utökad kontroll med speciella instrument som mäter flera olika vanligt förekommande problemskapande ämnen och företeelser som kan vara viktig vid uppkomsten av t.ex. allergier eller dålig lukt.

Vattenkvalitet

Vid egenkontroller av vatten kan vi undersöka t.ex. ATP, bakterier, pH och konduktivitet.

Välkommen att kontakta oss för en offert. Ring eller fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt.