Logo

Frågor & svar

Behöver du hjälp med våra produkter är du alltid välkommen att kontakta oss. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar ordnat efter produktgrupp.

ATP-mätare

ATP-mätning är en biokemisk testmetod som används för att snabbt bedöma renheten hos ytor eller vätskor. Adenosintrifosfat (ATP) är närvarande i allt organiskt material och är den universella energimolekylen som används i alla levande celler.

ATP-mätare använder bioluminescens för att detektera kvarvarande ATP som en indikator på renhet. Närvaron av ATP på en yta indikerar felaktig rengöring och förekomsten av förorening, t.ex. blod, matrester och bakterier. Höga ATP-nivåer innebär en potential för bakteriell tillväxt. ATP-mätning används för att bekräfta att rengöring fungerar som avsett.

RLU står för relativa ljusenheter (eng. Relative Light Units) och är ATP-mätarens måttenheten. När ett ATP-test aktiveras alstras ett bioluminiscerande ljus. ATP-mätaren är en luminometer som kvantifierar ljuset. Ljusreaktionen är linjär vilket betyder att ju mer ATP som är närvarande, desto mer ljus alstras och högre ATP-värde. Eftersom tillverkare använder olika sensorteknologier och algoritmer för att detektera ljuset, kommer RLU-skalan att variera från system till system.
Steril är en term som hänför sig till mikrobiologisk analys där man undersöker frånvaron av levande bakterier. Ett noll RLU-resultat innebär att ytan är ren, men kan inte likställas med sterilitet.

Handhållna ATP-system med vanliga ATP-tester kan inte särskilja mikrobiell ATP från andra organiska ATP-källor. RLU-värdet kan potentiellt vara mikrobiella celler, organisk ATP från humanbiologiska rester eller båda. Detta gör det svårt att jämföra RLU med CFU (eng. colony forming unit). Studier har visat att det finns någonstans mellan 60-90% korrelation mellan RLU och CFU-avläsningar beroende på vilken miljö systemet används i.

Risken för smittspridning och infektioner är ofta dosrelaterat, dvs höga bakterienivåer ökar risken. För ATP-mätning gäller att höga ATP-nivåer innebär en potential för bakteriell tillväxt. Effektiv rengöring tar bort ATP vilket minskar hygienrisken.

Ytor behöver inte vara torra för att utföra ett ATP-test, men det är oftast önskvärt. Blöta ytor gör att svabben tar upp smuts från en större yta. För konsekvent avläsning bör ytor testas under samma förhållanden (alltid våta eller alltid torra).
En temperatur på 15-25 ° C är optimal för ATP-reaktionen. Om ATP-reagensen har lägre temperatur blir ATP-reaktionen svagare och tvärtom. Kalla reagens kan hända om ATP-test används direkt från kylskåpet eller om de har legat i en kall bil på vintern. Låt därför alltid ATP-test ligga en stund i rumstemperatur innan användning.

Gränsvärden som används beror på vilken kvalitetsnivå som ska uppnås, bransch och applikation.

För kritiska ytor i en vårdlokal kvalitetsnivå 5 gäller enligt svensk städstandard SS8760014:

 • Godkänt 0-250 RLU
 • Godkänt med anmärkning 251-500 RLU
 • Ej godkänt >500 RLU

Livsmedelsverket anger inget gränsvärde för livsmedelshygien men det har blivit praxis bland livsmedelsinpektörer att använda följande gränsvärde för alla direkta kontaktytor med livsmedel:

 • Godkänt 0-150 RLU
 • Godkänt med anmärkning 151-300 RLU
 • Ej godkänt >300 RLU

För andra typer av rengöringskontroller får man förlita sig på tillverkarens rekommendationer och forskningslitteratur.

RLU-värdet är ingen SI-enhet vilket lett till att olika tillverkare använder olika skalor för att räkna om ATP-mängden till RLU. Vid jämförelser mellan ATP-mätare från olika tillverkare är det viktigt att veta förhållandet. För alla Clean-trace ATP-system ger 1 femtomol ATP cirka 10 RLU.

ATP-mätare som används regelbundet bör kalibreras minst 1 ggr per för att säkerställa funktion och prestanda. Vid kalibreringen kontrolleras mätaren mot olika ATP-referenser. Mätaren skickas in till Hygiene Diagnostics som utför arbetet och utfärdar ett kalibreringsintyg.

Läs mer om kalibreringen.

För specifika felmeddelanden kontrollera LM1 manualen (sid 17-18), eller NG manualen (sid 24-26). Vid frågor kontakta Hygiene Diagnostics.

Några vanliga felmeddelanden är att man glömt plocka ur ett ATP-svabb test eller glömt lägga in ett. Andra felmeddelanden kan bero på att batteriet är urladdat, eller att mätaren är för varm (>40 C) eller kall (<5 C). Ett tips är att alltid tömma mätaren efter användning och stänga av den. Förvara mätaren i rumstemperatur.

Ett ATP-prov kan sparas upp till 4 timmar innan aktivering av ATP-testet. Efter aktivering ska ATP-mätningen ske inom 1 minut.

Osynliga kemrester påverkar normalt inte ATP-reaktionen då ATP-reagensen innehåller en neutraliserande buffert. Vid synliga kemrester kan ATP-reaktionen förstärkas eller inhiberas beroende på vilka kemikalier som används och deras koncentration. Vi rekommenderar att man alltid väntar en kvart efter ett desinfektionsmedel använts så att denna hinner dunsta innan ATP-provtagning påbörjas.

Förutsatt att provtagningen gått rätt till så är det osannolikt att en kalibrerad ATP-mätare visar större fel. Höga mätvärden efter rengöring ska därför tolkas som att ytan inte blivit ren. Det kan finnas flera orsaker:

 1. Rengöringen utfördes inte korrekt enligt rutin.
 2. Rengöringsmetoden är inte tillräckligt effektiv.
 3. Ytan är porös eller skadad och därför svårare att rengöra.
 4. Det finns biofilm kvar. Rengöringen luckrar upp biofilmen som frigör ATP. Rengör i så fall ytan igen och gör om ATP-mätningen.
 5. ATP-proverna har tagits på blöta ytor eller i desinfektionsmedel som inte hunnit dunsta bort. Blöta ytor ökar provupptaget och kemikalier i höga koncentrationer kan påverka ATP-reaktionen.

Total ATP water test mäter ATP-mängden från alla ATP källor (ATP bakterier + ATP övriga celler + fritt ATP). Water free ATP mäter ATP-mängden endast från fritt ATP, dvs ATP utanför cellerna.

Fritt ATP får man när bakterier dör och celler går sönder. Genom att beräkna skillnaden mellan Total-fritt ATP får man ett mått på mängden biomassa (cellmaterial). Användningsområden är t.ex. vattenrening, filtrering, kyltorn.

Dipslide tryckplattor

När en bakterie i ett prov odlas bildas efter en viss tid en synlig koloni som består av miljontals bakterier. CFU eller cfu anger mängden bakterier i ett prov uttryckt som kolonibildande enheter (eng. colony forming units). Det uttrycks per gram (CFU/g) för fast prov eller per ml (CFU/ml) för flytande. En dipslide som används för omgivningsprov uttrycks med antal CFU per cm2.

Det är tiopotenser. Om en tryckplatta har 103 CFU/ml så betyder det att det finns 1 000 bakterier /ml. Om det är 104 CFU/ml är det 10 000 bakterier/ml o.s.v.

Desinfektion med fysikaliska eller kemiska medel innebär att risken för överföring av smitta elimineras genom reducering av smittämne. Desinfektionen som krävs beror därför på vad som behövs för att uppnå målet.

Ett matematiskt sätt att beskriva desinficering är att uttrycka reduceringen i antal tiologaritmer eller procent t.ex. log 3 (99.9%) eller log 4 (99.99%). Varje log reducerar mängden mikroorganismer med faktorn 10. Vid log 6 (99.9999%) eller mer uppnås vad som kallas för sterilitet.

Mikrobiologiska gränsvärden varierar beroende på bransch, typ av prov och kvalitetsmål. Användaren måste därför själv bedöma om gränsvärdet är rimligt för just deras verksamhet. Det finns dock flera standarder eller branschriktlinjer som ger vägledning.

Nordiska städstandarder SS8760014 och DS1450-10 anger följande gränsvärden för omgivningskontroll av kritiska ytor inom vård och omsorg:

 • För totalantal aeroba bakterier och svamp <= 5 CFU/cm2
 • För patogena bakterier <= 1 CFU/cm2

Tysk badstandard (DGfdB R94.04) tillhandahåller ett tolkningsschema för tryckplattor som kan användas för allmänna hygienlokaler t.ex badhus, offentliga toaletter, duschutrymmen, bastu m.m. Toleransnivån är satt till 2 CFU/cm2. Målvärdet är 1 CFU/cm2.

Dipslide tolkningsschema

Inom livsmedelshantering är det vanligt att hygieninspektörer och de kommersiella använder följande gränsvärden:

 • Tillfredsställande: 1 koloni per cm2
 • Godtagbart: 1-3 kolonier per cm2
 • Otillfredsställande: 3 kolonier per cm2

Tryckplattans yta är 4.7 cm x 2 cm, vilket är 9.4 cm2. Det finns två sidor så den totala kontaktytan blir 18.8 cm2.

Olika mikroorganismer har olika optimala temperaturer där de växer snabbast. Odlingen bör därför ske enligt instruktionerna för att säkerställa tillförlitliga resultat.

De flesta bakterier som är sjukdomsalstrande växer bäst runt 37 °C. För totalantal aeroba bakterier anges ofta 30 °C eller 35 °C. Har man inget värmeskåp fungerar även RT om man förlänger odlingen 1 dygn.

Använda tryckplattor bör hanteras som riskavfall. Tryckplattorna kan t.ex. avdödas genom att man öppnar och häller i ett desinfektionsmedel innan man slänger dom.

Mikrobiologer kan kategorisera bakterier utifrån hur deras kolonier med hänsyn till form, storlek, konsistens, färg och andra funktioner. För att göra det lättare så innehåller några Dipslides färgämnen.

Kolonierna blir färgade när ett färgämne som finns i Dipslide testet reagerar med ämnen som bakterier vanligtvis producerar. Alla Dipslide test och/eller bakterier har dock inte denna förmåga vilket innebär att kolonier ibland är färglösa.

Följande Dipslide produkter använder färgämnen:

 • Dipslide Totalantal (Röda kolonier)
 • Dipslide Jäst och Mögel (Rosa kolonier)
 • Dipslide Listeria (Svarta kolonier)

Nej, storleken har ingen betydelse utan varje prick räknas som en koloni.

Petrifilm agarplattor

under arbete

UV-ljus & markörer

under arbete