Logo

Så gör du ett ATP-test

Det tar inte mer än några sekunder att göra en ATP-mätning och det kräver inga särskilda förkunskaper. ATP-metoden består av endast tre steg: provtagning, aktivering och avläsning.

Bild

ATP-test med eldflugans enzym

 ATP-prover kan tas från ytor eller vatten. För ytor används ett ATP-svabbtest som består av ett provrör med en förfuktad svabbpinne och ett flytande reagens. För vattenprov användes istället en dipper. Svabben eller dippern sätts tillbaka i provröret efter provtagningen.

Genom ett lätt tryck blandas provet med reagenset och testet aktiveras. En speciell ljusreaktion startar som kallas för ATP-bioluminiscens. Det är samma ljusreaktion som förekommer hos eldflugor och som fungerar tack vare skalbaggens enzym, luciferas. ATP är energikällan och principen för ATP-testet är att ju mera ATP som finns i ett prov desto starkare ljus.

ATP-bioluminiscens

Ljusutvecklingen sker i botten av provröret och kan inte ses med blotta ögat. För att kunna mäta ATP i provet behövs en känslig ljusmätare, kallad en luminometer eller ATP-mätare. Den kemiska SI-enheten för ATP-mängd är mol ATP och brukar anges i femtomol. Vid ATP-mätning har det dock visat sig vara enklare att uttrycka mätvärdet i så kallade relativa ljusenheter, förkortat RLU (eng. Relative Light Units). Detektionsnivån för Clean-trace™ ATP-mätare är 1 femtomol ATP vilket motsvarar 10 RLU.

Gränsvärden för osynlig smuts

Förslag på gränsvärden för ATP-mängder på ytor och objekt finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen och i olika hygienstandarder t.ex. SS 8760014 och DS2451-10. Olika ATP-gränsvärdena representerar hygiennivåer som kan uppnås om rengöringen är effektiv.

Allmänna gränsvärden som används för Clean-trace™ ATP-mätare inom vårdhygien är: 250 RLU, 500 RLU och 1000 RLU. För endoskop och kirurgiska verktyg rekommenderas 150 RLU eller 200 RLU. För livsmedelshygien används oftast 150 RLU och 300 RLU. Ett ATP-värde högre än gränsvärdet är underkänt och kräver utredning eller åtgärd. Kontakta gärna Hygiene Diagnostics om du behöver hjälp med att fastställa ATP-gränsvärden för just din verksamhet.

Vill man jämföra mätvärden från olika ATP-mätare och tillverkare på marknaden behövs som regel en omvandlingsfaktor. Detta beror på att ATP-mätare med olika sensorer inte använder samma mätskala för sin RLU. I jämförelsen mellan t.ex. Hygienas Systemsure-mätare som har en lägre upplösning och en Clean-Trace™ så är faktorn cirka 10 ggr. Det kan liknas med en linjal som mäter i centimeter jämfört med milimeter.

På nästa sida ger vi lite mer ATP-fakta och varför man vill mäta ATP.