Logo

ATP-fakta

ATP är en förkortning av adenosintrifosfat och är ett ämne av fundamental betydelse för allt liv på jorden. Det fungerar som cellernas energi och är även en molekylär byggsten för DNA.

ATP

Vad är ATP?

ATP bildas i alla typer av levande celler och förekommer i allt från mikroorganismer till växt- och djurceller. ATP i en bakteriecell ligger i storleksordning runt 10−18 mol, men mängden varierar kraftigt beroende på cellens typ, storlek och tillstånd. Stora celler som t.ex. blodceller och växtceller kan innehålla 1000 ggr mer ATP jämfört med en liten bakteriecell.

Kemiskt består ATP av adenosin och tre energirika fosfatgrupper i en kedja. ATP kan liknas vid ett slags laddningsbart batteri med lagrad energi som celler behöver för olika processer. Energi frigörs genom att fosfatgrupperna hydrolyseras eller "hoppar av "kedjan när ett energibehov uppstår i cellen. ATP omvandlas då till ADP (adenosindifosfat) och slutligen till AMP (adenosinmonofosfat). Denna återskapas sedan till ATP och hela förloppet kan upprepas.

Är ATP lika med antalet bakterier?

Svaret är att det finns en koppling mellan ATP-mängd och antalet bakterier. Korrelationen varierar dock beroende på smutsprovets innehåll. Finns det enbart bakterier i provet och i tillräckligt antal (>100 cfu) då är kopplingen stark. I detta fall kan man teoretiskt räkna om ATP till ett bakterieantal. Sambandet blir dock svagare om finns det andra celltyper i smutsprovet, från t.ex. livsmedelsrester och humanbiologiskt material. ATP-mätare bör därför inte slentrianmässigt kallas för bakteriemätare.

De flesta ATP-svabbtest som används för hygienkontroll skiljer inte på ATP-källan och mäter totalt ATP i provet. Dessa ATP-test kan inte avgöra från vilken typ av celler ATP kommer ifrån eller påvisa förekomsten av patogener. Det betyder att handhållna ATP-mätare som regel inte ska användas för att kontrollera desinficering eller sterilisering.

Varför mäta ATP?

ATP och hygiennivåer

Ur ett hygien- och rengöringsperspektiv är det av stort värde att objektivt kunna mäta ATP från ytor eller i vattenprover. Visuella kontroller är mer eller mindre subjektiva och ögonen kan inte heller påvisa om det finns osynlig kontaminering.

Genom att mäta ATP går det att kontrollera rengöring på några få sekunder. Jämförbara mikrobiologiska analyser av t.ex. totalantal aeroba mikroorganismer kräver många timmar eller dagar. ATP-mätning används därför t.ex. vid egenkontroller inom livsmedelshantering och sjukvård där det finns behov av snabba åtgärder och feedback.

ATP i ett prov är proportionellt mot mängden biomassa. Det som vi förknippar med smuts och mikrobiell kontaminering. Låga ATP-värden innebär att det finns lite "bakteriemat" och att rengöringen fungerar effektivt. Är det tvärtom, dvs. höga ATP-värden, då ökar riskerna för tillväxt och smittspridning. Var ATP-gränserna för godkänt resultat skall sättas beror på verksamhet och vilka krav som ställs på hygienen. Det finns många förslag att välja mellan.

Kontakta gärna Hygiene Diagnostics om du behöver hjälp och vill veta mer om ATP-mätningar. Vi håller också utbildningar i ATP-mätning. Välkommen!